توجه به جزئیات

طراحی داخلی فقط به هماهنگ کردن چیدمان و یا مبلمان نیست. بلکه برای بدست آوردن نتیجه درست باید همه ی جزئیان فضا ، شکل و رنگ مناسب داشته باشند و در جای درستی قرار گیرند.